„Az egyetlen módja a közvetlen felelősségvállalásnak a kibocsátásainkért, ha lehetővé tesszük, hogy valahol máshol a világban azzal megegyező mennyiségű káros anyag ne kerüljön a légtérbe. Röviden,
ellentételezzük azt.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

“A karbonsemlegesség az ökológiai fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme.”
(Rampasek, László A.)

 

Legyen karbonsemleges!

Szabványok és karbon stratégia

Szabványok bsi. PAS 2060 - OurOffset

A karbonsemlegesítés hitelessége érdekében, hogy ne érhesse a ház elejét a manapság gyakran hangoztatott zöldrefestés (greenwashing) vádja, lehetővé kell tenni a karbonsemlegesítés és a nyilvánításának folyamatát, illetve az alkalmazott szabványok megismerését.

Kulcsfontosságú lépések vannak, amelyeket követni kell a karbonsemlegesség bizonyítása során. Termék esetén életciklus-értékelést (LCA-t) kell végezni, vállalatok, rendezvények, utazás esetén karbonlábnyom számítást, amely a különböző létszakaszokban keletkező kibocsátások részletes feltérképezését jelenti. A kibocsátási körök feltérképezése mélyreható ismereteket nyújt, melynek révén fel lehet tárni a potenciális kibocsátási pontokat.

Szabványok - bsi. PAS 2060 - OurOffset1./ Az OurOffset a karbonsemlegesség bizonyítására – harmadik féltől is – a PAS2060 szén-dioxid kezelési szabvány betartását követeli, amely egységes intézkedés- és követelményrendszert határoz meg.

PAS2060 szabvány

2./ Az éghajlatvédelmi projektekből származtatott karbon egységek (VCU-k) meghatározására a legkonzervatívabb megközelítést és nemzetközi feltételeknek megfelelő Quality-sztenderdeket alkalmaz.

Quality Carbon Swallow Sztenderd
Quality Kinetic Greenpower Sztenderd
Quality Sunenergy to Electricity Sztenderd
Quality Greengas to Electricity Sztenderd
Quality Energy Saving Sztenderd
Quality Biomass Storage Sztenderd
Quality Technology Change Sztenderd
Quality Family Planning Sztenderd (HU, EN)
Quality Magma heat to Electricity Sztenderd
Quality Creative Utilization Sztenderd

 

A felsorolt szabványok összhangban vannak az ICVCM által megkövetelt alapelvekkel.

3./ Figyelembe vett egyéb sztenderdek

Kód Megnevezés Tartalom
GHG Protokol GHG Protocol establishes comprehensive global standardized frameworks to measure and manage greenhouse gas (GHG) emissions from private and public sector operations, value chains and mitigation actions. Az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv átfogó, globálisan egységesített kerete
PAS 2060:2010-2011-2014 Specification for the demonstration of carbon neutrality A szén-dioxid-semlegesség bizonyítására vonatkozó előírások
BS EN ISO 14064-1:2019 – TC Greenhouse gases – Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals Üvegházhatású gázok – Specifikáció szervezet szintű útmutatással az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vagy eltávolításának javítására vonatkozó számszerűsítéshez, nyomon követéshez és jelentéstételhez
PAS 2050-2:2012 Assessment of life cycle greenhouse gas emissions – Supplementary requirements for the application of PAS 2050:2011 to seafood and other aquatic food products Az üvegházhatású gázok életciklus-kibocsátásának értékelése – Kiegészítő követelmények a PAS 2050:2011 tenger gyümölcseire és egyéb vízi élelmiszertermékekre történő alkalmazásához
PAS 2050:2011 Specification for assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services Előírások az áruk és szolgáltatások életciklus-ciklusának üvegházhatásúgáz-kibocsátásának értékeléséhez
Net Zero Solution Pack This Solution Pack combines the essential standards, written and video guidance needed to get started on your organization’s journey to net zero – all in one place Ez a megoldási csomag egyesíti az alapvető szabványokat, írásos és videós útmutatást, amely ahhoz szükséges, hogy elindulhasson szervezete útján a nettó nulla felé – mindez egy helyen
BS 8609:2014 Natural gas. Calculation of carbon dioxide emission factors from composition Földgáz szén-dioxid kibocsátási tényezők függése az összetevők mentén
BS ISO 27919-2:2021 Carbon dioxide capture – Evaluation procedure to assure and maintain stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant Szén-dioxid leválasztás – Értékelési eljárás az erőművel integrált égetést követő CO2-leválasztó üzem stabil teljesítményének biztosítására és fenntartására
BS EN ISO 14064-1-2-3:2019 – TC Greenhouse gases – Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements Üvegházhatású gázok – Az üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzésére és érvényesítésére vonatkozó útmutatást tartalmazó előírás
BS EN ISO 14064-3:2012 Greenhouse gases – Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions Üvegházhatású gázok – Az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó állítások érvényesítésére és ellenőrzésére vonatkozó útmutatást tartalmazó specifikáció
PD ISO/TR 14069:2013 Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations. Guidance for the application of ISO 14064-1 Üvegházhatású gázok. Üvegházhatású gázok kibocsátásának számszerűsítése és jelentése szervezetek számára. Útmutató az ISO 14064-1 alkalmazásához
BS ISO 27919-1:2018 Carbon dioxide capture – Performance evaluation methods for post-combustion CO2 capture integrated with a power plant Szén-dioxid leválasztás – Teljesítményértékelési módszerek az égés utáni CO2-leválasztáshoz, erőművel integrálva
19/30387314 DC BS ISO 8178-1 AMD1. Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement – Part 1. Test-bed measurement systems of gaseous and particulate emissions BS ISO 8178-1 AMD1. Dugattyús belső égésű motorok. Kipufogógáz-kibocsátás mérése – 1. rész. Gáz-halmazállapotú és részecske-kibocsátás próbapadi mérőrendszerei
ASTM D3238 – 22a Standard Test Method for Calculation of Carbon Distribution and Structural Group Analysis of Petroleum Oils by the n-d-M Method Szabványos vizsgálati módszer a szén-dioxid-eloszlás kiszámításához és a kőolajolajok szerkezeti csoportelemzéséhez az n-d-M módszerrel
BS EN ISO 14064-2:2019 – TC Greenhouse gases – Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements Üvegházhatású gázok – Specifikáció projektszintű útmutatással az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vagy eltávolításának javítására vonatkozó számszerűsítéshez, nyomon követéshez és jelentéstételhez
12/30268842 DC PD IEC/TR 62725. Analysis of quantification methodologies for greenhouse gas emissions for electrical and electronic products and systems PD IEC/TR 62725. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának számszerűsítési módszertanának elemzése elektromos és elektronikus termékek és rendszerek esetében

A vállalatoknak a karbonlábnyom mérésével kell kezdeniük miután a karbonsemlegesség eléréséről döntöttek, a fenntarthatósági stratégia második pillére pedig a kibocsátás csökkentése. Ennek során el kell készíteni és jelenteni kell az üvegházhatású gázok alapleltárát, meg kell határozniuk a csökkentési lehetőségeket és az ehhez kapcsolódó számszerűsített célokat. A cél elérésének szakaszait folyamatosan nyomon kell követni. Miközben a lehetőségekhez képest minden kibocsátáscsökkentő intézkedést végrehajtottak, az elkerülhetetlen üvegházhatású gázok (ÜHG-k) kibocsátását a kibocsátást csökkentő projektekbe való beruházással, karbonkreditek megvásárlásán keresztül lehet kompenzálni.

Előnyök tisztán látszanak

A folyamat végrehajtása hosszútávon komoly előnyökkel jár az érintett vállalatok számára. Az életciklushoz, az értéklánchoz és a karbonlábnyom-számításhoz kapcsolódó kibocsátások mérése és elemzése során feltárásra kerülnek a potenciális forró pontok és a működés optimalizálásának lehetőségei.

Ezek elemzéséből jelentős megtakarítások érhetők el a szállítás, az energiafelhasználás, a termelés és egyéb közvetlen vagy közvetett költségek terén.

Továbbá egyre több „a szennyező fizet” elv alkalmazása kerül bevezetésre. Így a szén-dioxid-semleges vagy röviden karbonsemleges termékek és vállalatok egyértelműen versenyképesebbek a nem fenntarthatóakhoz képest.

A CO2 árképzés szempontja azért fontos, mert így a vállalatnak jó pénzügyi motivációja van arra, hogy évről évre csökkentse termékei és a saját kibocsátásait.

A gyártási költségek mellett az értékesítésben is egyre nagyobb szerepet játszik a karbonsemleges vállalatok és a karbonsemleges termékek előtérbe kerülése. Az erről megkérdezett vásárlók szerint 60 – 80 százalékuk hajlandó többet fizetni a fenntartható termékekért a kevésbé fenntartható versenytársakkal szemben.

EnglishHungaryRomania